Tantárgylista

A képzés az egyes programok tanterveiben meghatározott kötelező és választott tantárgyak elméleti előadásainak meghallgatásából, az előírt feladatok elvégzéséből és a vizsgák sikeres letételéből, a hároméves képzés esetében 180 kredit megszerzéséből áll. A nyolc féléves „doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni” [2015. CCVI. tv., 15. § (1)], a képzési és kutatási időszak alatt.

 

A BTDI 6 s a 8 féléves képzése során egyaránt a következő szabályok érvényesek:

A képzés során

minimum 36 kreditet A típusú (tanulmányi) tanegységgel,

maximum 126 kreditet B típusú (kutatási) tanegységgel,

maximum 45 kreditet C típusú (oktatási) tanegységgel lehet szerezni.

Nappali képzésben a kreditszámításnál figyelembe vett egyéni tanulmányi munkaóra a kontaktóráknak legfeljebb háromszorosa, levelező tagozaton a tízszerese lehet (ez tartalmazza az egyéni felkészülés munkaóráit).

Nappali rendszerű doktori képzésben az előírt összes kredit 1/10-ed részét (18 kreditet) tanulmányi kontaktórákkal kell megszerezni.

 

A BDI-tantárgyai:

Típ: típus, ea: előadás, gy: gyakorlat, otth: otthoni: munka

A 2016/17 tanév I. féléveére meghirdetett tárgyaink:

A neptun rendszreben kérjük a tárgyak felvételét és a tárgy előadóival a mielőbbi kapcsolatfelvételt!

"A" típusú tanegység: választható tantárgy

"B" típusú tanegység: kötelező minden hallgató számára a felvétele

"C" típusú tanegység: oktató munka, amely felvétele nem kötelező.

Tip.

Tantárgy neve

A tárgy előadói

ea.

gy.

otth.

össz. kredit

félévre ajánlott

félév

A

Content based English in Plant Science

Balogh János, Fekete Sándor

Balogh.Janos@mkk.szie.hu, feketes@gmail.com

2

2

8

8

1,2,3,4,

Õ,T

A

An introduction to data analysis using R

Balogh János, Fóti Szilvia

Balogh.Janos@mkk.szie.hu, Foti.Szilvia@mkk.szie.hu

2

2

4

6

1,2,3,4

Õ,T

A

Mobilis genetikai elemek

Olasz Ferenc

olasz@abc.hu

2

0

0

2

1,2,3,4

Õ,T

A

Radioökológia

Béres Csilla

csberes@ttk.nyme.hu

2

0

6

6

1,2,3,4

Õ,T

A

Növényökofiziológia

Csintalan Zsolt

csintalan.zsolt@mkk.szie.hu

2

1

9

8

2-3

A

Funkcionális növényökológia

Nagy Zoltán

nagy.zoltan@mkk.szie.hu

2

1

9

8

1,2,3,4

Õ,T

A

Növényökológiai folyamatok modellezése

Nagy Zoltán

nagy.zoltan@mkk.szie.hu

2

1

9

8

1,2,3,4

Õ,T

A

Lichenológia I.

Farkas Edit

farkas.edit@okologia.mta.hu

2

4

6

8

1,2,3,4

Ő,T

A

Lichenológia II.

Farkas Edit farkas

farkas.edit@okologia.mta.hu

2

4

6

8

1,2,3,4

Ő,T

A

Fejezetek a növényi stresszfiziológiából

Dulai Sándor, Marschall Marianna

ds@ektf.hu, marschal@ektf.hu

2

0

6

6

1,2,3,4

Õ,T

A

Molekula modellezés alapjai

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

0

6

6

1,2,3,4

Õ,T

A

Biokémiai analitika

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

1

5

6

1,2,3,4

Õ,T

A

Fehérjék szekvenciaanalitikai módszerei

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

1

5

6

1,2,3,4

Õ,T

A

Enzimológia

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

1

5

6

1,2,3,4

Õ,T

A

A természetvédelem botanikai kérdései

Nagy János

nagy.janos@mkk.szie.hu

2

0

6

6

1,2,3,4

Õ,T

A

Cönológia

Nagy János

nagy.janos@mkk.szie.hu

2

2

8

8

1,2

ÕT

A

Vízi növények - vizes élõhelyek

Nagy János

nagy.janos@mkk.szie.hu

2

2

8

8

1,2,3,4

Õ,T

A

Növényföldrajz

Nagy János, Szerdahelyi Tibor

nagy.janos@mkk.szie.hu

szerdahelyi.tibor@mkk.szie.hu

2

2

8

8

1,2,3,4

Õ,T

A

Mikrobiális élettan

Pócsi István

ipocsi@gmail.com

2

0

8

7

1,2,3,4

Õ,T

A

A tudományos közlés módszertana

Sárospataki Miklós

sarospataki.miklos@mkk.szie.hu

2

1

1

3

1,2,3,4

Õ,T

A

Méhek biológiája és védelme

Sárospataki Miklós

sarospataki.miklos@mkk.szie.hu

2

1

1

3

1,2,3,4

Õ,T

A

A harasztok törzseinek taxonómiai kérdései

Szerdahelyi Tibor

szerdahelyi.tibor@mkk.szie.hu

1

1

4

6

1,2,3,4

Õ,T

A

A változó klíma hatása a mezőgazdasági termelésre

Veisz Ottó

veiszo@mail.mgki.hu

2

2

6

7

1,2,3,4

Õ,T

B

Cikkfeldolgozó szeminárium

A hallgató témavezetője

0

2

5

1,2,3,4,5,6,7,8

Ő,T

B

Irányított kutatómunka

A hallgató témavezetője

21

126

1,2,3,4,5,6,7,8

Õ,T

B

Publikáció

A hallgató témavezetője

min. 10

a pont táblázat alapján

Õ,T

C

Oktató munka

A hallgató témavezetője

max. 45

Õ,T

 

 

A doktori iskola oktatási és kutatási programjának szerkezete és főbb sajátosságai

Szakmai célok
A Biológiatudományi Doktori Iskola tudományos képzést biztosít kiemelkedő képességű természettudományi, orvosi vagy agrár diplomával rendelkező fiatalok számára, akik pályájukat a tudományos kutatás vagy a felsőoktatás területén kívánják folytatni. Az Iskola célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, és önálló kutatói tevékenységre készítse fel azokat a fiatalokat, akik a biológia különböző területeinek művelése iránt éreznek elhivatottságot.

 

 

A SZIE BDI doktorképzési kutatási tematikája

 

Az alábbi kutatási tematikák egyben jelzik a BDI jelenlegi fő képzési profilját is, melyet a jövőben fokozatosan szélesíteni kívánunk.

 

Növényökológia, Ökofiziológia, Növénytan: Szünbotanika: vegetációdinamika, társulásszerveződés, szukcesszió, degradáció. Növényállományok produkcióökológiája. Stresszfiziológia. Autökofiziológia. Szünfiziológia. Globális klímaváltozás és környezeti problémák, a mezőgazdaság, környezet- és természetvédelem növényökológiája. Trópusi, fél/sivatagi botanika és növényökológia. Kiszáradástűrő növények és társulásaik öko/fizio/lógiája. Növényi stresszfiziológia. Növénytaxonómiai (incl. mikrogombák is), cönológiai, növényföldrajzi, botanikai természetvédelmi témakörök..

Zoológia, állatökológi a: Zootaxonómia, szisztematika alapjai, faunisztika és zoogeográfia. Gerinctelen állatcsoportok taxonómiája, faunisztikai és állatföldrajzi kérdései. Állatok populációökológiája, populációdinamika. Populációs kölcsönhatások. Szünzoológia, különös tekintettel a társulások szerveződésére és a biogeokémiai ciklusokra. A globális környezeti problémák, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a természetvédelem és az ökotoxikológia zoológiai-állatökológiai kérdései.

A mezőgazdasági biotechnológia biológiai alapjai: Enzimek szerkezet és funkció kapcsolata, proteolitikus enzimek aktivitásának szabályozása. A nitrogénkötés molekuláris genetikája. Alkalmazott fejlődésgenetika. Génszabályozás. Helyspecifikus rekombináció. Genetikai térképezés és markerezés. Transzgénikus és génszerkesztett élőlények a mezőgazdaságban, környezeti és egészségügyi kockázatuk. Bioremediáció. Bioenergia termelés növényi forrásból. Szövettenyésztésen és fermentáción alapuló biotechnológiai eljárások alapjai. Bioaktív vegyületek termelésének és hatásainak molekuláris biológiája. Stresszválaszok molekuláris mechanizmusai. Posztharveszt biotechnológia.

Mikrobiológia: Talajmikroorganizmusok diverzitásvizsgálata, elemek körforgásában és szerves anyag képzésben való részvételük. Klímaváltozás és talajmikroorganizmusok. Mikorrhizagombák szerepe a biotikus és abiotikus stressz hatás mérséklésében. Lignocellulóz tartalmú hulladékok reciklizációjában résztvevő mikroorganizmusok és enzimrendszerük. Toxintermelő penészgombák kimutatására alkalmas nukleinsav alapú diagnosztikai eljárások kidolgozása. Környezetvédelmi mikrobiológia.

 

 A BDI témacsoportjainak jelenlegi tárgystruktúrája

A BDI jelenlegi tárgystruktúrája a 4 témacsoport köré csoportosul. A jelenlegi tárgyak, és főleg azok bizonyos kombinációi magukban hordozzák további új diszciplinaterületek oktatásának és képzésének a lehetőségét. Mindehhez a BDI személyi feltételei adottak. A legközelebbi jövő feladata a jelenlegi témacsoport néhány tárgya között tapasztalható részbeni átfedésének kiküszöbölése, továbbá a BDI-ben művelt valamennyi diszciplinaterület számára szükséges közös tárgyak (pl. biometria) kialakítása.

A tantárgylista folyamatos frissítés alatt áll. A tárgyak oktatóiról, tematikájáról - amíg azok a honlapra fel nem kerülnek - részletes információ a Doktori Iskola titkárától kapható:

e-mail: Nagy.Janos@mkk.szie.hu,

telefon: +36 28 522 075

mobil: +36 30 6545497

CsatolmányMéret
A bioszféra és a légkör közti nyomanyag-csere.doc23 KB
A bioszféra és a légkör közti nyomanyag-csere_ Praktikum.doc22 KB
A tudományos közlés módszertana.doc21 KB
A változó klíma hatása a mezőgazdasági termelésre.doc28.5 KB
Az eukarióták szignálátviteli mechanizmusainak molekuláris és élettani alapjai.doc31 KB
Biokémiai_analitika.doc22 KB
CsintalanZsolt_targyai.doc39.5 KB
Enzimológia.doc22.5 KB
Fehérjék_szekvenciaanalitikai_módszerei.doc22 KB
harasztok taxonómiai helyzete.doc26 KB
Környezetszennyezés és faunavédelem.doc21.5 KB
Méhek biológiája és védelme.doc22.5 KB
Mikorrhiza gombák.doc27 KB
Molekula modellezés alapjai.doc22.5 KB
Radioökológia.doc21.5 KB
Stresszélettan.doc29.5 KB
Stresszélettan2.doc23 KB
Talajzoológia.doc22 KB
Trópusi botanika.doc24.5 KB
A természetvédelmi kezelések mikrocönológiai alapjai.doc25.5 KB
Egzotikus hüllők tarása és tenyésztése.doc24.5 KB
Egzotikus madarak tarása és tenyésztése.doc25.5 KB
Környezet- és tudománytörténet.doc26.5 KB
Környezetvédelem.doc25.5 KB
TalajMintElohely.doc32 KB
Vegetációtérképezés.doc25 KB
Nematológia.doc24 KB
Növényi szabályozó kisRNS-ek.doc25 KB
Cönológa.doc34 KB
Növényföldrajz.doc31 KB
Természetvédelmi botanika.doc23.5 KB
Vizes élőhelyek.doc26.5 KB
Lichenológia I..doc27 KB
Lichenológia II..doc32 KB
A gombák ökológiája.doc23.5 KB
Mobilis genetikai elemek.doc44.5 KB
Tudományos előadások és viták a biológia aktuális kérdéseiről.doc41.5 KB
Növényökofiziológiai praktikum.doc29.5 KB
Funkcionális növényökológia.doc30 KB
Növényökológiai folyamatok modellezése.doc31 KB
An introduction to data analysis using R.doc23.5 KB
Content based English in plant science.doc26 KB