Jelentkezés

A jelentkezésről az Egyetemi Doktori Szabályzat 9-12. paragrafusa rendelkezik.

(A szabályzat a dokumentum alján szintén letölthető.)

 

A BTDI szerepe a felvételi eljárásban:

 

A BTDI tagjai évenként a felvételi jelentkezési határidő előtt legalább 3 hónappal megadják a meghirdethető kutatási témákat, amelyeket a BTDIT megtárgyal és elfogad.

A teljes idejű (nappali) állami ösztöndíjas doktoranduszok BTDI-ra eső évenkénti létszámát az Oktatási Minisztérium által a SZIE részére biztosított keretből a EDHT határozza meg. Ez a szám meglehetősen korlátozott. Az önköltséges nappali és levelező, valamint az egyénileg felkészülő doktoranduszok létszámát a BTDI programjainak kapacitása és feltételei szabják meg. Az évenként felvehető hallgatói létszámot a BTDIT döntés előkészítő módon megtárgyalja és felterjeszti a MDB felé.

 

A doktori képzésre jelentkezőkkel szembeni általános, a SZIE EDSZ-ban, illetve a MDB Ügyrendi Szabályzatában foglaltak értelmében az alábbi követelmények az irányadók: legalább jó rendű (4-es) átlageredményű, szakirányú egyetemi diploma, angol nyelvből legalább C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Az egyenértékűséget a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állapítja meg.

Postai cím:

1146, Budapest Ajtósi Dürer sor 19-21.

Professzorok Háza, IV. em. 401.

Telefon: 343-4800/ 393 v. 394

Fax: 343-6283

 

Előnyt jelenthet a TDK tevékenység, illetve bármilyen dokumentált előzetes tudományos tevékenység (közlemény, előadás).

 

A doktori képzésre jelentkezőknek előzetesen kutatási témát és témavezetőt kell választaniuk, és kutatási munkatervet kell készíteniük. Az egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a diploma minősítése nem fontos, ugyanakkor a C típusú középfokú angol nyelvvizsga mellé egy másik nyelvből állami C típusú alapfokú nyelvvizsga szükséges, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást kell igazolni. Ugyancsak követelmény a pályázatban feltüntetett és választott témában elismert tudományos tevékenység (az elvárható mértékű kutató munkát igazoló publikációk és egyéb dokumentumok). Az egyéni felkészülők esetében munkaterv helyett témavázlatot kell beadniuk.

 

A pályázati előírásokról, a felvételi eljárásról és döntésről az EDSZ nyújt további tájékoztatást.

 

A BTDI-ban folyó doktori képzés célja, hogy az egyetemekről kikerült és tudomány iránt egyértelműen elhivatott, fiatal diplomás szakemberek közül a legjobbak számára lehetőséget biztosítson szakmai ambícióik megvalósításához, és szakmai segítséget adjon tudományos életpályájuk elindításához. A doktori képzésbe tehát csak azokat a jelölteket szabad bevonni, akikről feltételezhető, hogy kiváló tudományos kutatók, egyetemi oktatók, alkotó értelmiségiek, vagy a szakmai közélet legfelsőbb szintű vezetői lesznek.

 

Fentiek miatt a doktori iskola csak azon jelöltek felvételét támogatja, akik a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott feltételek teljesítésén túl: önálló szakmai gondolatokkal és cselekvési képességgel rendelkeznek (a kutatásukban szakmai segítségre, konzultációkra, de nem közvetlen irányításra szorulnak); korábbi tevékenységükkel (TDK, demonstrátori tevékenység, publikációk vagy más szakmai alkotás, esetleg másoddiploma, stb.) már bizonyították a doktori képzésre való alkalmasságukat.

 

A doktori képzésre való jelentkezés előtt a jelöltek a doktori iskola vezetőjével vagy valamelyik akkreditált témavezetővel konzultálva elkészítik a doktori képzésük részletes oktatási és kutatási programját és azt a jelentkezéssel egyidőben a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

 

A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a BTDI ad hoc bizottságot hoz létre, amely a BTDI szakmailag legilletékesebb belső és külső tagjaiból áll. A felvételi vizsga követelményeit a SZIE EDSZ tartalmazza, a felvételre javasoltak névsorát a BTDI vezetője továbbítja a MDB-hoz. A felvételi döntésekről az érintetteket a vonatkozó szabályzat szerint értesíti.

CsatolmányMéret
doktori_szabalyzat_201701.pdf373.71 KB