A BDI követelményrendszere a felvételi eljárásban

I. A BDI követelményrendszere a felvételi eljárásban (az EDSZ http://www.szie.hu/Doktori_kepzes_es_Habilitacio/Egyetemi_Doktori_Szabalyzat alapján):

A BDI tagjai évenként a felvételi jelentkezési határidő előtt legalább 3 hónappal megadják a meghirdethető kutatási témákat, amelyeket a BDIT megtárgyal és elfogad.

A teljes idejű (nappali) állami ösztöndíjas doktoranduszok BDI-ra eső évenkénti létszámát az Oktatási Minisztérium által a SZIE részére biztosított keretből a EDT határozza meg. Ez a szám meglehetősen korlátozott. Az önköltséges nappali és levelező, valamint az egyénileg felkészülő doktoranduszok létszámát a BDI programjainak kapacitása és feltételei szabják meg. Az évenként felvehető hallgatói létszámot a BDIT döntés előkészítő módon megtárgyalja és felterjeszti a MDB felé.

A doktori képzésre jelentkezőkkel szembeni általános, a SZIE EDSZ-ban, illetve a MDB Ügyrendi Szabályzatában foglaltak értelmében az alábbi követelmények az irányadók:

- legalább jó rendű (4-es) átlageredményű, szakirányú egyetemi diploma,

- angol nyelvből legalább C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Az egyenértékűséget a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állapítja meg. (Postai cím: 1146, Budapest Ajtósi Dürer sor 19-21. Professzorok Háza, IV. em. 401. Telefon: 343-4800/ 393 v. 394 Fax: 343-6283)

- Előnyt jelent a TDK tevékenység, illetve bármilyen dokumentált előzetes tudományos tevékenység (közlemény, előadás).

A doktori képzésre jelentkezőknek előzetesen kutatási témát és témavezetőt kell választaniuk, és kutatási munkatervet kell készíteniük. Az egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a diploma minősítése nem fontos, ugyanakkor a C típusú középfokú angol nyelvvizsga mellé egy másik nyelvből állami C típusú alapfokú nyelvvizsga szükséges, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást kell igazolni. Ugyancsak követelmény a pályázatban feltüntetett és választott témában elismert tudományos tevékenység (az elvárható mértékű kutató munkát igazoló publikációk és egyéb dokumentumok). Az egyéni felkészülők esetében munkaterv helyett témavázlatot kell beadniuk.

A pályázati előírásokról, a felvételi eljárásról és döntésről az EDSZ és a EDHT Ügyrendi Szabályzata nyújt további tájékoztatást.

A BDI-ban folyó doktori képzés célja, hogy az egyetemekről kikerült és tudomány iránt egyértelműen elhivatott, fiatal diplomás szakemberek közül a legjobbak számára lehetőséget biztosítson szakmai ambícióik megvalósításához, és szakmai segítséget adjon tudományos életpályájuk elindításához. A doktori képzésbe tehát csak azokat a jelölteket szabad bevonni, akikről feltételezhető, hogy kiváló tudományos kutatók, egyetemi oktatók, alkotó értelmiségiek, vagy a szakmai közélet legfelsőbb szintű vezetői lesznek.

Fentiek miatt a doktori iskola csak azon jelöltek felvételét támogatja, akik a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott feltételek teljesítésén túl: önálló szakmai gondolatokkal és cselekvési képességgel rendelkeznek (a kutatásukban szakmai segítségre, konzultációkra, de nem közvetlen irányításra szorulnak); korábbi tevékenységükkel (TDK, demonstrátori tevékenység, publikációk vagy más szakmai alkotás, esetleg másoddiploma, stb.) már bizonyították a doktori képzésre való alkalmasságukat.

A doktori képzésre való jelentkezés előtt a jelöltek a doktori iskola vezetőjével vagy valamelyik akkreditált témavezetővel konzultálva elkészítik a doktori képzésük részletes oktatási és kutatási programját és azt a jelentkezéssel egyidőben a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a BDI ad hoc bizottságot hoz létre, amely a BDI szakmailag legilletékesebb belső és külső tagjaiból áll. A felvételi vizsga követelményeit a SZIE EDSZ tartalmazza, a felvételre javasoltak névsorát a BDI vezetője továbbítja a EDHT-hoz. A felvételi döntésekről az érintetteket a vonatkozó szabályzat szerint értesíti.