A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere

 

A SZIE Biológiatudományi Doktori Iskola (BDI)

Minőségbiztosítási Szabályzata

 

CÉLKITŰZÉS:

 

A Doktori Iskolánk (BDI) alapvető célja a doktorképzés nemzetközi színvonalú minőségének biztosítása. Ennek érdekében a BDI követi a SZIE kidolgozott és elfogadott minőségbiztosítási rendszerét, egyik legfontosabb alapelve pedig a képzési és fokozatszerzési folyamat minőségének minél több objektív, számszerűsíthető és ellenőrizhető paraméterrel történő ellenőrzése és szükség szerinti folyamatos javítása. Mindezt nemzetközi elvek alapján kidolgozott és működtetett minőségügyi rendszer biztosítja, amely egyúttal megfelel

az ISO EN MSz 9001:2001 szabvány követelményeinek is.

 

A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere, tervezett intézkedések a minőségjavítás érdekében

A BDI doktorképzésének minőségét elsősorban doktoranduszainak tudományos teljesítménye tükrözi. Ezért a BDI publikációs követelményrendszerét a mértékadó nemzetközi biológiai doktorképzés kritériumai szerint állapítottuk meg. Ugyancsak a BDI működésének minőségbiztosítása érdekében a habilitációs eljárásnál a BDI által művelt egyes diszciplinaterületeken az MTA követelményrendszerének a szellemét követi.

Az akreditáció előtt álló struktúrában Iskolánk 50 tagjából 3 fő akadémikus, 7 az MTA doktora és 40 kandidátus vagy Ph.D. fokozattal rendelkezik.

A BDI-ban 2014- szeptemberéig Ph.D. fokozatot 68 hallgató, Habilitált címet 18 fő  szerzett.

 

A DOKTORI ISKOLA TAGJAI:

 

A BDI minden tagjától alapvető elvárás a nemzetközi mércével mérhetően is kimagasló kutatási és oktatási tevékenység, valamint az Iskolához méltó emberi habitus.

 

A Doktori Iskola vezetője:

A BDI vezetője hazánk egyetlen ökológiatudományi kutatásokkal foglalkozó akadémiai kutatócsoportjának a vezetője. Mérhető kutatási és tudományos utánpótlás nevelési tevékenysége a mértékadó nemzetközi viszonyítási rendszerekkel mérve is kimagasló. Határozott vezetői személyisége és eddigi munkássága garancia a Doktori iskolában végzett munka minőségére.

 

Törzstagok:

A BDI törzstagjainak a kiválasztásánál alapvető szempont, az MTA doktori fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos teljesítmény, a kellő felsőoktatási, képzési tapasztalat, valamint, az összes általunk művelt tudományterület képviselete.

 

Témavezetők:

Minden témavezetővel szemben elvárás, a mérhetően kimagasló és eredményes oktatói és kutatói és s tevékenység, melyeket az ODT-ben elvárt tudománymetriai adatain felül sikeres OTDK és MSc témavezetéseivel bizonyít.

 

Oktatók:

Az oktatók megválasztásánál alapvető szempont az oktató megfelelő szakmai felkészültsége, naprakész tudásanyaga, PhD képzésben alkalmazható sikeres pedagógiai tapasztalata valamint hogy az általuk oktatott diszciplínák a BDI lehetőség szerinti teljes spektrumát lefedjék.

Mindez biztosítja a legmodernebb ismeretek és technikák magas szintű és hatékony átadását.

Az oktatott tárgyak tematikáját háromévenként felülvizsgáljuk. Minden oktatóval egyeztetünk az aktuális félévben meghirdetni kívánt tantárgyakról.

 

A BDI tagjait a Szent István Egyetem és a társ intézmények, elsősorban kutatóintézetek minősített oktatói és kutatói adják. Munkájukat a képzésben részt vevő hallgatók tudományos teljesítménye, publikációinak színvonala minősítik.

A Doktori Iskola számos végzett hallgatója neves egyetemeken, kutatóintézetekben alkot és doktori iskolák munkájában vesz részt törzstagként, témavezetőként vagy oktatóként. Általuk az iskola kapcsolatai folyamatosan bővülnek, erősödnek.

 

Hallgatói visszajelzés:

Az oktatás színvonaláról, a kutatás eredményességéről a hallgató témavezetőjével konzultál.

Technikai segítséget a doktori iskola titkárától és az EDHT-tól kap.

 

Kutatás előrehaladás követés:

A Doktori Iskola tagjai és hallgatói előtt félévente egy alkalommal a hallgatók rövid előadás keretében összefoglalják munkájuk lényegét, bemutatják, hogy hol tartanak kutatásaikkal, rávilágítanak problémáikra. Ilyenkor alkalom nyílik az előrehaladás szélesebb körű ellenőrzésére, a tapasztalatcserére és egymás segítésére.

 

Hallgatók kiválasztása, felvétele:

 

A BDI-ban folyó doktori képzés célja, hogy az egyetemekről kikerült és tudomány iránt egyértelműen elhivatott, fiatal diplomás szakemberek közül a legjobbak számára lehetőséget biztosítson szakmai ambícióik megvalósításához, és szakmai segítséget adjon tudományos életpályájuk elindításához. A doktori képzésbe tehát csak azokat a jelölteket szabad bevonni, akikről feltételezhető, hogy kiváló tudományos kutatók, egyetemi oktatók, alkotó értelmiségiek, vagy a szakmai közélet legfelsőbb szintű vezetői lesznek.

 

Fentiek miatt a doktori iskola csak azon jelöltek felvételét támogatja, akik a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott feltételek teljesítésén túl: önálló szakmai gondolatokkal és cselekvési képességgel rendelkeznek (a kutatásukban szakmai segítségre, konzultációkra, de nem közvetlen irányításra szorulnak); korábbi tevékenységükkel (TDK, demonstrátori tevékenység, publikációk vagy más szakmai alkotás, esetleg másoddiploma, stb.) már bizonyították a doktori képzésre való alkalmasságukat.

 

Az önálló kutatást biztosítandóan, már a doktori iskolába való belépésnél elvárjuk  minden hallgatótól a szakirodalom önáló és tanulmányozásának képességét, ezért a felvételnél alapvető kritérium angol nyelevből a C típusű állami nyelvvizsga megléte, vagy az azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

A doktori képzésre való jelentkezés előtt a jelöltek a doktori iskola vezetőjével vagy valamelyik akkreditált témavezetővel konzultálva elkészítik a doktori képzésük részletes oktatási és kutatási programját és azt a jelentkezéssel egyidőben a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

 

 

Oktatás a Doktori Iskolában:

 

A teljes- és részidejű képzésben résztvevő doktoranduszoknak a képzési idő első két évében teljesíteniük kell a BDI által előírt szaktárgyak lehallgatását és vizsgákat, amelyekből 180 kreditpontot kell összegyűjteniük. Ezáltal lehetőségük nyílik, hogy az utolsó évben minden energiájukat kutatásuk befejezésére, eredményeik publikálására és a PhD dolgozat megírására fordítsák.

A doktoranduszok részére előírt tárgyaknak témacsoportonként két nagy halmaza van: az első azoknak a tantárgyaknak a halmaza, melyek közül a választás kötelező; a második azoknak a tárgyaknak a halmaza, melyek közül a választás nem kötelező. A tantárgyfelvételnek a témavezetővel egyetértésben kell történnie. Azokat a tárgyakat, amelyek egy szemeszteren belül elegendő létszámú (min. 5) hallgatót érintenek, kurzusszerűen, előre meghirdetett időpontban szervezzük.

Vannak olyan tanegységek is amelyek felvétele minden doktorandusz számára kötelezőek. Ezek a Cikkfeldolgozó szeminárium, az Irányított kutatómunka és Publikáció.

 

A doktoranduszok tanulmányaik és kutató munkájuk mellett a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével vállalhatnak oktatásban való részvételt is, ez azonban nem mehet a saját munkájuk rovására. Az oktatási feladatokat a BDIT hagyja jóvá.

 

Kellő feltételek esetén és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a BDI messzemenően támogatja doktoranduszainak a külföldi részképzését, illetve a kutató munkájához szervesen kapcsolódó témában kezdeményezett tanulmányútját. A megvalósításhoz azonban minden ilyen esetben a BDIT egyetértése szükséges.

 

 

A BDI feladatai a doktoranduszok kutatási tevékenységével kapcsolatban

 

A doktorandusz kutató munkáját a témavezető irányítja és segíti. Emellett a munkatervben meghatározott és ütemezett részfeladatok teljesítéséről meghatározott időszakonként minden doktorandusznak számot kell adnia. Ezeket a beszámolókat félévente szükséges tartani, amire a szűkebb szakmai közösségen kívül (doktori program vagy témacsoport tagjai) meg kell hívni a többi doktoranduszt is, valamint a BDI vezetőjét és a Tanács tagjait.

 

A kutatómunka befejezésével a doktorandusz elkészíti az értekezését, először csak a munkahelyi vitára alkalmas módon. Az értekezés feletti munkahelyi vitát megelőzi két opponens felkérése bírálatra. A bírálatok birtokában a témavezető feladata megszervezni a munkahelyi vitát, amelyre a BDI vezetőjét és a szakmában járatos szakembereket meghívja.

 

A BDI publikációs gyakorlata:

 

A BDI a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott fokozatszerzési követelményeken túl a fokozatszerzés specifikus szakmai követelményeként az alábbi publikációs követelményeket határozza meg:

 

Három tudományos folyóiratcikk, ezen belül az SCI által nyilvántartott, impakt faktoros nemzetközi folyóirataiban, minimálisan 2 db. cikk, amelyből 1 első szerzős tudományos közlemény kell legyen.

A pubplikációk elégséges voltát ponttáblázat segítségével számítjuk.

A publikációknak a konkrét doktori kutatási témához kell kapcsolódniuk.

A Ph.D. fokozatszerzéshez szükséges minimális pontszám: 40.

A pontszámítási táblázatot a dokumentum végéről is letölthető.

 

A fokozatszerzési eljárás menete, szervezése:

 

Az EDSZ-ben részletes felsorolás található a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről. Ezek

  1. a doktori szigorlat eredményes letétele,
  2. önálló tudományos munkásság dokumentálása,
  3. második idegen nyelvből alapfokú C típusú nyelvvizsga
  4. az értekezés műhelyvitája, majd
  5. az értekezés nyilvános megvédése.

 

Mindenekelőtt azonban, a képzési időt követően, a doktorandusznak fokozatszerzési eljárásra kell jelentkeznie. Ennek szintén vannak bizonyos előfeltételei, amelyeket a BDI és a BDIT az alábbiak szerint ír elő:

-            szervezett képzés esetén a képzést lezáró végbizonyítvány vagy abszolutórium megszerzése, azaz 180 kredit elérése és a kutató munkában időarányos előrehaladás bizonyítása,

-            publikációs tevékenység (lásd az előző pontot),

-            A doktori fokozat megszerzéséhez két nyelvből kell nyelvvizsga. A minimum követelmény középfokú “C” nyelvvizsga angolból (már a doktori iskolába való belépéshez kötelező) és egy alapfokú nyelvvizsga.

 

A BDI esetében a pontrendszer tükrözni a a fent megfogalmazott követelményeket.

A fokozatszerzésre jelentkezés az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és annak a szükséges mellékletekkel ellátva történő benyújtásával történik. A fokozatszerzési kérelmet az BDIT véleményezi és egyetértése esetén továbbítja azt az EDHT-nak. A kérelemmel egy időben a BDI felterjeszti a doktori szigorlatra (komplex szigorlati témakör vagy konkrét, általában két szigorlati tárgy), valamint a szigorlati bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatát, amelyet a témavezető készít el és a BDIT hagy jóvá. A szigorlati bizottság egyik tagja külső alapító tag vagy meghívott tag legyen.

 

A fokozatszerzésre jelentkezéssel egy időben vagy később történik a bíráló bizottság elnökére, tagjaira és az opponensek személyére a javaslattétel. Az opponensek egyike és a bíráló bizottság további 2 tagja külső kell legyen. Ezt - a doktori szigorlathoz hasonlóan - a doktorandusz témavezetőjének javaslatára a BDIT véleményezi, majd előterjeszti az EDHT elé. Mind a szigorlati, mind a bíráló bizottságok személyeinek kijelölésekor ügyelni kell az összeférthetetlenség elkerülésére.

 

Monitoring:

A felvett hallgatóknak (nappali és levelező) egy kutatási munkatervet kell benyújtani, amit egy külső és egy belső lektor értékel. A doktoranduszok kutatói munkáját a BDI rendszeresen ellenőrzi, és időarányosan értékeli.

 

Tudományos tevékenység mérésére szolgáló pontrendszer a BDI-ban

 

A PhD fokozathoz szükséges teljesítményt az alábbi ponttáblázatoknak megfelelően számoljuk:

 

 

Név:  doktorandusz

 

 

pont érték

db.

Az értekezés

témakörében + egyéb

pont

1. Publikációk és visszhangjuk

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos folyóiratcikk:

 

 

 

IF, SCI folyóiratbeli cikk

20

 

 

SCI által nyilvántartott és/vagy SCI által jegyzett fórumok/orgánumok által referált folyóiratbeli cikk

10

 

 

Lektorált, de az SCI által nem nyilvántartott és nem is referált folyóiratbeli cikk. (Idegen nyelvű és magyar nyelvű egyaránt itt sorolandó fel)

5

 

 

 

 

 

 

Konferencia kiadvány (proceeding):

 

 

 

Nemzetközi

5

 

 

Magyar

2

 

 

 

 

 

 

Előadás, poszter bemutatás:

 

 

 

Nemzetközi

2

 

 

Magyar

1

 

 

 

 

 

 

Tudományos könyv, könyvfejezet, könyvszerkesztés:

 

 

 

Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyv írása

20

 

 

Magyar nyelvű könyv írása

10

 

 

Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyvfejezet írása

5

 

 

Magyar nyelvű könyvfejezet írása

2

 

 

Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyv szerkesztése

2

 

 

Magyar nyelvű könyv szerkesztése

1

 

 

 

 

 

 

Elfogadott szabadalom:

 

 

 

Magyarországon

3

 

 

Külföldön

5

 

 

 

 

 

 

Hivatkozás:

 

 

 

hazai

1

 

 

külföldi

2

 

 

 

 

 

 

2. Szakmaspecifikus alkotások

 

 

 

Új módszertani eljárás (pl. know-how)

4

 

 

 

 

 

 

3. Külső kutatási források

 

 

 

Külföldi elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője

5

 

 

Hazai elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője

1

 

 

Külföldi kutatási megbízás témavezetője

2

 

 

Hazai kutatási megbízás témavezetője

1

 

 

Nemzetközi szakértői megbízás

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tudományos utánpótlás nevelés

 

 

 

Diplomamunka témavezető

1

 

 

TDK konzulens

1

 

 

 

 

 

 

5. Egyéb tudományos aktivitás

 

 

 

Hazai tud. folyóirat szerk. biz. tagja

5

 

 

Külföldi tud. folyóirat szerk. biz. tagja

10

 

 

Hazai tud. társaság tisztségviselője

2

 

 

Nemzetközi tud. társaság tisztségviselője

5

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Megjegyzés:

 

 

A Ph.D. fokozatszerzéshez szükséges minimális pontszám: 40.

 

Megkötés:

 

A fokozatszerzéshez legalább három, a jelölt által művelt szakterületen releváns, tudományos folyóiratcikk szükséges.

A három közül kettő az SCI által nyilvántartott, impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban megjelent legyen, melyek közül egyben a jelentkezőnek első szerzőnek kell lennie

HABILITÁCIÓ

 

A BDI a habilitációs eljárás során a  az egyetemi habilitációs szabályzatban meghatározott követelményeket érvényesíti.

 

CsatolmányMéret
Ponttáblázat.doc64.5 KB