A Biológiatudományi Doktori Iskola (BTDI) képzési terve

A BTDI küldetése

A BTDI küldetése a biológia alap- és alkalmazott tudományterületein a jövő minősített vezető oktatóinak és kutatóinak képzése.

Az BTDI feladata, hogy az élőlények (mikroorganizmusok, növények, állatok, ember) molekuláristól a szuprainduviduális léptékig terjedő biológiájával kapcsolatos alapozó és alkalmazott kutatási területein a tudományos képzést (oktatást és kutatást), valamint a doktori fokozatszerzést és a habilitációs eljárást végezze, szervezze, irányítsa és ellenőrizze.

A BTDI doktorképzésének minőségét elsősorban doktoranduszainak tudományos teljesítménye tükrözi. Ezért a BTDI publikációs követelményrendszerét a mértékadó nemzetközi biológiai doktorképzés kritériumai szerint állapítottuk meg. Ugyancsak a BTDI működésének minőségbiztosítása érdekében a habilitációs eljárásnál a BTDI által művelt egyes diszciplinaterületeken az MTA követelményrendszerének a szellemét követi.

 

 

A BTDI témacsoportjai

 

A BTDI a jelenleg a következő négy doktori témacsoport köré szerveződik:

 • Növényökológia-Ökofiziológia

 • Zoológia, állatökológia

 • Mezőgazdasági biotechnológia alapjai

 • Mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere

 

A SZIE BTDI doktorképzési kutatási tematikája

 

Az alábbi kutatási tematikák egyben jelzik a BTDI jelenlegi fő képzési profilját is, melyet a jövőben fokozatosan szélesíteni kívánunk.

Növényökológia, Ökofiziológia, Növénytan:

Szünbotanika: vegetációdinamika, társulásszerveződés, szukcesszió, degradáció. Növényállományok produkcióökológiája. Stresszfiziológia. Autökofiziológia. Szünfiziológia. Globális klímaváltozás és környezeti problémák, a mezőgazdaság, környezet- és természetvédelem növényökológiája. Trópusi, fél/sivatagi botanika és növényökológia. Kiszáradástűrő növények és társulásaik öko/fizio/lógiája. Növényi stresszfiziológia. Növénytaxonómiai (incl. mikrogombák is), cönológiai, florisztikai, növényföldrajzi és botanikai-természetvédelmi témakörök.

Zoológia, állatökológia:

Zootaxonómia, szisztematika alapjai, faunisztika és zoogeográfia. Gerinctelen állatcsoportok taxonómiája, faunisztikai és állatföldrajzi kérdései. Állatok populációökológiája, populációdinamika. Populációs kölcsönhatások. Szünzoológia, különös tekintettel a társulások szerveződésére és a biogeokémiai ciklusokra. A globális környezeti problémák, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a természetvédelem és az ökotoxikológia zoológiai-állatökológiai kérdései.

A mezőgazdasági biotechnológia biológiai alapjai:

Enzimek szerkezet és funkció kapcsolata, proteolitikus enzimek aktivitásának szabályozása. A nitrogénkötés molekuláris genetikája. Génszabályozás. Alkalmazott fejlődésgenetika. Genetikai térképezés. Helyspecifikus rekombináció.

Mikrobiológia:

A termofil aktionomiceták szerepe a lignocellulóz tartalmú hulladékok reciklizációjában. Termofil aktinomiceták hidroláz enzimrendszerének jellemzése. Extracelluláris hidrolázokat kódoló gének izolálása és jellemzése termofil aktinomicetákból. Vegetatív inkompatibilitás fonalas gombákban; az inkompatibilitás ultrastruktúrája és molekuláris biológiai háttere. Toxintermelő penészgombák kimutatására alkalmas nukleinsav alapú diagnosztikai eljárások kidolgozása. A kalászfuzáriózis kórfolyamata, járványtana. Mezőgazdasági és környezetvédelmi mikrobiológia.

 

A BTDI témacsoportjainak jelenlegi tárgystruktúrája

A BTDI jelenlegi tárgystruktúrája elsősorban négy program köré csoportosul. Azonban már a jelenlegi tárgyak, és főleg azok bizonyos kombinációi is magukban hordozzák további új diszciplinaterületek oktatásának és képzésének a lehetőségét is. Mindehhez a BTDI személyi feltételei adottak. A legközelebbi jövő feladata a jelenlegi témacsoport néhány tárgya részbeni átfedésének kiküszöbölése, továbbá a BTDI-ben művelt valamennyi diszciplinaterület számára szükséges közös tárgyak (pl. biometria) kialakítása.

 

A tantárgyakat táblázatos formában (előadás+gyakorlat+otthoni munka, kreditértékek, félév, ahová javasoljuk felvételét) és a tantárgyak rövid leírásait tantárgyfelelőseikkel a Tantárgylista menüpont tartalmazza.

 

 

 

 

  1. A doktori iskolába való felvétel feltételei, a hallgatók kiválasztásának elvei.

 

 1. A BTDI szerepe a felvételi eljárásban (az EDSZ alapján):

 

A BTDI tagjai évenként a felvételi jelentkezési határidő előtt legalább 3 hónappal megadják a meghirdethető kutatási témákat, amelyeket a BTDIT megtárgyal és elfogad.

A teljes idejű (nappali) állami ösztöndíjas doktoranduszok BTDI-ra eső évenkénti létszámát az Oktatási Minisztérium által a SZIE részére biztosított keretből a EDT határozza meg. Ez a szám meglehetősen korlátozott. Az önköltséges nappali és levelező, valamint az egyénileg felkészülő doktoranduszok létszámát a BTDI programjainak kapacitása és feltételei szabják meg. Az évenként felvehető hallgatói létszámot a BTDIT döntés előkészítő módon megtárgyalja és felterjeszti a EDHT felé.

 

A doktori képzésre jelentkezőkkel szembeni általános, a SZIE EDSZ-ban Ügyrendi Szabályzatában foglaltak értelmében az alábbi követelmények az irányadók:

 

 • legalább jó rendű (4-es) átlageredményű, szakirányú egyetemi diploma,

 • angol nyelvből legalább C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Az egyenértékűséget a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állapítja meg. (Postai cím: 1146, Budapest Ajtósi Dürer sor 19-21. Professzorok Háza, IV. em. 401. Telefon: 343-4800/ 393 v. 394 Fax: 343-6283)

 • Előnyt jelent a TDK tevékenység, illetve bármilyen dokumentált előzetes tudományos tevékenység (közlemény, előadás).

 

A doktori képzésre jelentkezőknek előzetesen kutatási témát és témavezetőt kell választaniuk, és kutatási munkatervet kell készíteniük. Az egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a diploma minősítése nem fontos, ugyanakkor a C típusú középfokú angol nyelvvizsga mellé egy másik nyelvből állami C típusú alapfokú nyelvvizsga szükséges, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást kell igazolni. Ugyancsak követelmény a pályázatban feltüntetett és választott témában elismert tudományos tevékenység (az elvárható mértékű kutató munkát igazoló publikációk és egyéb dokumentumok). Az egyéni felkészülők esetében munkaterv helyett témavázlatot kell beadniuk.

 

A pályázati előírásokról, a felvételi eljárásról és döntésről az EDSZ nyújt részletes tájékoztatást.

 

 

A BTDI-ban folyó doktori képzés célja, hogy az egyetemekről kikerült és tudomány iránt egyértelműen elhivatott, fiatal diplomás szakemberek közül a legjobbak számára lehetőséget biztosítson szakmai ambícióik megvalósításához, és szakmai segítséget adjon tudományos életpályájuk elindításához. A doktori képzésbe tehát csak azokat a jelölteket szabad bevonni, akikről feltételezhető, hogy kiváló tudományos kutatók, egyetemi oktatók, alkotó értelmiségiek, vagy a szakmai közélet legfelsőbb szintű vezetői lesznek.

 

Fentiek miatt a doktori iskola csak azon jelöltek felvételét támogatja, akik a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott feltételek teljesítésén túl: önálló szakmai gondolatokkal és cselekvési képességgel rendelkeznek (a kutatásukban szakmai segítségre, konzultációkra, de nem közvetlen irányításra szorulnak); korábbi tevékenységükkel (TDK, demonstrátori tevékenység, publikációk vagy más szakmai alkotás, esetleg másoddiploma, stb.) már bizonyították a doktori képzésre való alkalmasságukat.

 

A doktori képzésre való jelentkezés előtt a jelöltek a doktori iskola vezetőjével vagy valamelyik akkreditált témavezetővel konzultálva elkészítik a doktori képzésük részletes oktatási és kutatási programját és azt a jelentkezéssel egyidőben a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

 

A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a BTDI ad hoc bizottságot hoz létre, amely a BTDI szakmailag legilletékesebb belső és külső tagjaiból áll. A felvételi vizsga követelményeit a SZIE EDSZ tartalmazza, a felvételre javasoltak névsorát a BTDI vezetője továbbítja a EDHT-hoz. A felvételi döntésekről az érintetteket a vonatkozó szabályzat szerint értesíti.

 

 

 1. A DI oktatási munkája:

 

A teljes- és részidejű képzésben résztvevő doktoranduszoknak a képzési idő első két évében teljesíteniük kell a BTDI által előírt és a EDHT által jóváhagyott szaktárgyak lehallgatását és vizsgákat, amelyekből 180 kreditpontot kell összegyűjteniük. A doktoranduszok részére előírt tárgyaknak témacsoportonként két nagy halmaza van: az első azoknak a tantárgyaknak a halmaza, melyek közül a választás kötelező; a második azoknak a tárgyaknak a halmaza, melyek közül a választás nem kötelező. A tantárgyfelvételnek a témavezetővel egyetértésben kell történnie. (lásd a Tantárgylista menüpont). Azokat a tárgyakat, amelyek egy szemeszteren belül elegendő létszámú (min. 5) hallgatót érintenek, kurzusszerűen, előre meghirdetett időpontban szervezzük.

Vannak olyan tanegységek is amelyek felvétele minden doktorandusz számára kötelezőek. Ezek a Cikkfeldolgozó szeminárium, az Irányított kutatómunka és Publikáció.

 

A doktoranduszok tanulmányaik és kutató munkájuk mellett vállalhatnak oktatásban való részvételt is, ez azonban nem mehet a saját munkájuk rovására. Az oktatási feladatokat a BTDIT hagyja jóvá.

 

Kellő feltételek esetén és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a BTDI támogatja doktoranduszainak a külföldi részképzését, illetve a kutató munkájához szervesen kapcsolódó témában kezdeményezett tanulmányútját. A megvalósításhoz azonban minden ilyen esetben a BTDIT egyetértése szükséges.

 

 

 1. A BTDI feladatai a doktoranduszok kutatási tevékenységével kapcsolatban:

 

A doktorandusz kutató munkáját a témavezető irányítja és segíti. Emellett a munkatervben meghatározott és ütemezett részfeladatok teljesítéséről meghatározott időszakonként minden doktorandusznak számot kell adnia. Ezeket a beszámolókat félévente szükséges tartani, amire a szűkebb szakmai közösségen (doktori program vagy témacsoport tagjai) kívül meg kell hívni a többi doktoranduszt is, valamint a BTDI vezetőjét és a Tanács tagjait.

 

A kutatómunka befejezésével a doktorandusz elkészíti az értekezését, először csak a munkahelyi vitára alkalmas módon. Az értekezés feletti munkahelyi vitát megelőzi két opponens felkérése bírálatra. A bírálatok birtokában a BTDI megszervezi a munkahelyi vitát, amelyre a BTDI tagjain és doktoranduszain kívül meghívja a EDHT szakmailag illetékes tagjait is.

 

 1. A BTDI publikációs gyakorlata:

 

A BTDI a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott fokozatszerzési követelményeken túl a fokozatszerzés specifikus szakmai követelményeként az alábbi publikációs követelményeket határozza meg:

A fokozatszerzéshez legalább három, a jelölt által művelt szakterületen releváns, lektorált tudományos folyóiratcikk szükséges.

A három szakcikk közül kettőt az SCI által nyilvántartott, impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban kell megjelentetni. E kettő közül legalább az egyikben a jelentkezőnek első szerzőnek kell lennie.