BIOLÓGIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉS

BIOLÓGIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ÖNÉRTÉKELÉS

A jelentés tartalma

 1. I. A doktori iskola akkreditációja óta történt változások (Az akkreditációs pályázatban közöltekhez képest történt módosítások, bekövetkezett változások.)

 

A doktori iskola vezetője (név, tud. fokozat, beosztás, postacím) Név: Dr. Nagy Zoltán Tudományos fokozat: DSc Beosztás: intézetigazgató, egyetemi tanár Posta cím: SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézet 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. e-mail cím: Nagy.Zoltan@mkk.szie.hu

tel:              06 28 522 075

 

1.     Az iskola törzstagjai, oktatói és témavezetői:

 

Név

Törzstag

Témavezető

Oktató

Ács Éva

 

 

X

Ádám Attila

 

X

X

Bagi István

 

X

X

Bakonyi Gábor

emeritus törzstag

X

X

Balázs Ervin

 

X

X

Balogh Árpád

 

 

X

Barcza Zoltán

 

X

X

Barna Balázs

X

X

X

Bartha Sándor

 

X

X

Béres Csilla

 

X

X

Bíró Péter

 

 

X

Borhidi Attila

 

 

X

Burgyán József

 

X

X

Csintalan Zsolt

X

X

X

Czóbel Szilárd

 

X

X

Dobolyi Csaba

 

 

X

Droppa Magdolna

 

X

X

Dudásné Posta Katalin

 

X

X

Dulai Sándor

 

X

X

Fekete Gábor

 

X

X

Fülöp László

 

X

X

Halasy Katalin

X

X

X

Haszpra László

X

X

X

Helyes Lajos

 

X

X

Hornok László

X

X

X

Horváth László

emeritus törzstag

X

X

Kispál Tibor

 

X

X

Kiss Keve Tihamér

 

 

X

Köles Péter

 

X

X

Marschall Marianna

 

X

X

Mészáros Ilona

 

X

X

Nagy István

 

X

X

Nagy János

 

X

X

Nagy Péter

 

X

X

Nagy Zoltán

X

X

X

Orbán Sándor

 

X

X

Orosz László

 

X

X

Pócs Tamás

 

X

X

Posta Katalin

X

X

X

Puky Miklós

 

X

X

Sajgó Mihály

 

 

X

Salánki Katalin

 

X

X

Sárospataki Miklós

 

X

X

Szabó Lajos

 

X

X

Szabó Zoltán

 

X

X

Szemán László

 

X

X

Szerdahelyi Tibor

 

X

X

Toldi Ottó

 

X

X

Vetter János

X

X

X

Virágh Klára

 

X

X

Zsuga Katalin

 

X

X

 

 

2.     A doktori iskola azonosító adatai

intézmény

Szent István Egyetem

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

a doktori iskola azonosítója

63

doktori iskola neve

Biológia Tudományi Doktori Iskola

város

Gödöllő

vezetője

Nagy Zoltán

adminisztrációjának koordinátora

Kamenszki Anita ügyvivő szakértő

tudományterületi besorolása

természettudományok

tudományága

biológiai tudományok

kutatási területe

Biológiai alap- és alkalmazott tudományok a molekuláris szinttől a biokémiain át a szupraindividuális társulás-, táj- és globális ökológiai léptékig.

a kiadott fokozat típusa

PhD

a képzés az intézmény mely mesterszakára épül

biológus

mezőgazdasági biotechnológus

létesítésének éve

2000

képzés kezdetének éve

2000

MAB minősítés

határozat száma

kelte

érvényessége

megfelel

2012/1/X/4/4/2/507

2012. I. 27.

2014. XII. 31.

 


3.     A doktori iskola hallgatói az 1993-2014 között (részletek: http://bdi.szie.hu/node/43 alatt a HalgÖsszAdat.xls)

 

TRÓPUSI ÉS SZUBTRÓPUSI MEZŐGAZDASÁGI RENDSZEREK

A MIKROORGANIZMUSOK VÁLTOZÉKONYSÁGÁNAK MOLEKULÁRIS HÁTTERE

A MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGIA BIOLÓGIAI ALAPJAI

NÖVÉNYÖKOLÓGIA-ÖKOFIZIOLÓGIA és az

ÁLLATTAN
ÉS ÁLLATÖKOLÓGIA

ÖSSZESEN

Nappali

6

21

13

62

102

Levelező

12

7

7

26

52

Egyéni

0

3

5

4

12

KÖZÜLÜK

Abszolutórium

7

19

19

50

95

Szigorlat

3

14

17

35

69

Védés

1

14

17

33

65

Fokozat

1

14

16

32

63

4.     Habilitációk a doktori iskolában 2001-2013-ban (http://bdi.szie.hu/node/45)

 

Habilitált neve

Habilitáció éve

Dr. Lukács Noémi

2001.

Dr. Janda Tibor

2004.

Dudásné dr. Posta Katalin

2005.

Dr. Csintalan Zsolt

Dr. Mészáros Ilona

Dr. Nagy Zoltán

2006.

 

Dr. Béres Csilla

Dr. Horváth László

2007.

Dr. Nagy János

Dr. Szerdahelyi Tibor

Dr. Nagy Péter István

Dr. Dulai Sándor

2008.

 

Dr. Fülöp László

Dr. Toldi Ottó

2009.

Dr. Marschall Marianna

2010.

Dr. Emri Zsuzsanna

Dr. Virágh Klára

2012.

Dr. Szabó Péter

2013.

 

 

A legfrissebb adatok az ODT honlapon folyamatosan frissülnek.

 

 

5.     Témák (oktatási/képzési programok) a doktori iskolán belül a.      Növényökológia-Ökofiziológia oktatási-képzési témacsoport b.     Állattan és Állatökológia oktatási-képzési témacsoport c.      Mezőgazdasági biotechnológia biológiai alapjai oktatási-képzési témacsoport d.     Mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere oktatási-képzési témacsoport e.     A Trópusi és szubtrópusi mezőgazdasági rendszerek elméleti alapjai oktatási-képzési témacsoport (a doktori iskolából kivált, a BDI-be felvett hallgatói még itt védhetnek)

 

 

6.     A doktori képzésben meghirdetett tantárgyak és leírásuk a http://bdi.szie.hu/node/73 alatt keresendő.

 

 

7.     A doktori iskola oktatási és kutatási programjának szerkezete és főbb sajátosságai

a http://bdi.szie.hu/ helyen a „Doktori képzés” rész alatti pontokban keresendő.

Szakmai célok
A Biológiatudományi Doktori Iskola tudományos képzést biztosít kiemelkedő képességű természettudományi, orvosi vagy agrár diplomával rendelkező fiatalok számára, akik pályájukat a tudományos kutatás vagy a felsőoktatás területén kívánják folytatni. Az Iskola célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, és önálló kutatói tevékenységre készítse fel azokat a fiatalokat, akik a biológia különböző területeinek művelése iránt éreznek elhivatottságot. A magyarországi biológiai kutatások hagyományainak erősítése.

 

A SZIE BDI doktorképzési kutatási tematikája

 

Az alábbi kutatási tematikák egyben jelzik a BDI jelenlegi fő képzési profilját is, melyet a jövőben fokozatosan szélesíteni kívánunk.

 

Növényökológia – Ökofiziológia: Szünbotanika: vegetációdinamika, társulásszerveződés, szukcesszió, degradáció. Gyep ökoszisztémák komplex vizsgálata. Növényállományok produkcióökológiája.. Autökofiziológia. Szünfiziológia. Globális klímaváltozás és környezeti problémák, a mezőgazdaság, környezet- és természetvédelem növényökológiája. Trópusi, fél/sivatagi botanika és növényökológia. Kiszáradástűrő növények és társulásaik öko/fizio/lógiája. Növényi stresszfiziológia. Növénytaxonómiai (incl. mikrogombák is), cönológiai, növényföldrajzi, botanikai természetvédelmi témakörök. Természetes (bodrogközi) ártéri ökoszisztémák diverzitásának és üvegházhatású gázainak vizsgálata.

 

Állattan és Állatökológia: Zootaxonómia, szisztematika alapjai, faunisztika és zoogeográfia. Gerinctelen állatcsoportok taxonómiája, faunisztikai és állatföldrajzi kérdései. Állatok populációökológiája, populációdinamika. Populációs kölcsönhatások. Szünzoológia, különös tekintettel a társulások szerveződésére és a biogeokémiai ciklusokra. A globális környezeti problémák, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a természetvédelem és az ökotoxikológia zoológiai-állatökológiai kérdései.

Mezőgazdasági biotechnológia biológiai alapjai: Enzimek szerkezet és funkció kapcsolata, proteolitikus enzimek aktivitásának szabályozása. A nitrogénkötés molekuláris genetikája. Génszabályozás. Alkalmazott fejlődésgenetika. Genetikai térképezés. Helyspecifikus rekombináció.

 

Mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere: A termofil aktionomiceták szerepe a lignocellulóz tartalmú hulladékok reciklizációjában. Termofil aktinomiceták hidroláz enzimrendszerének jellemzése. Extracelluláris hidrolázokat kódoló gének izolálása és jellemzése termofil aktinomicetákból. Vegetatív inkompatibilitás fonalas gombákban; az inkompatibilitás ultrastruktúrája és molekuláris biológiai háttere. Toxintermelő penészgombák kimutatására alkalmas nukleinsav alapú diagnosztikai eljárások kidolgozása. A kalászfuzáriózis kórfolyamata, járványtana. Mezőgazdasági és környezetvédelmi mikrobiológia.

 

 

Trópusi-szubtrópusi mezőgazdaság elméleti alapjai (MEGSZŰNT, kifutó hallgatókkal): Száraz, illetve vízhiányos területek zöldség- és növénytermesztési módszereinek biológiai alapjai. Integrált aquakultúrás trópusi és trópusin kívüli gazdálkodás biológiai alapjai. Trópusi és trópuson kívüli (pl. tiszai) vizek biológiai vízminősítése. Legelőtakarmány bázis fejlesztésének biológiai alapjai a mediterrán és szubtrópusi területeken. A déligyümölcs, és gazdasági szempontból fontos egyéb trópusi növények termesztésének biológiai-agronómiai alapjai, illetve vonatkozásai.

 

 

8.     Tudományos rendezvények a doktori iskola szervezésében, társszervezésében (konferencia, workshop, emlékülés, stb. )-a rendezvény címe, ideje, helye.

 

 

BIOSTRESS'94. Workshop on Plant Responses to Environmental Stress. July 11-12, 1994, Szeged

 

7th European Ecological Congress (EURECO'95), 20-25 August 1995, Budapest

 

Stress of Life Conference, 1st-5th, July, 1997 Budapest

 

1. Növényanatómus Nap Gödöllő, 1998.október 9.

 

XIth International Congress on Photosynthesis, 17-22 August, 1998, Budapest, Hungary

 

International Workshop on Stress Synergisms in Plants. Abiotic and Biotic Stress in Photosynthesis, 23-26 August, 1998, Tata, Hungary

 

XVI. International Congress, St. Louis, USA, August 1-7, 1999.

 

12th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. 21-25 August, 2000, Budapest

 

Second CarboEurope Meeting, Budapest/ Hungary 4-8 March 2002

 

6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő 2003. Augusztus 27-29.

 

XVII International Botanical Congress, Wienna, Austria, 17-23. July 2005.

 

Indo-Hungarian Joint Workshop on Ecology and Mechanisms of Dessicastion Tolerant Plants and Vegetation in Tropical Inselbergs. 16-24th March, 2007. India

 

3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine, Budapest, 23-26. Augustus, 2007

 

Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. országos konferencia 2008. SZIE, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Gödöllő

 

Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. országos konferencia 2012. SZIE, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Gödöllő

 

 

9.     A doktori iskola működési szabályzata

http://bdi.szie.hu/node/102

INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLA EDDIGI MŰKÖDÉSÉRŐL

 

A doktori iskola hallgatói 1993-2014-között témacsoportok szerint:

 

 

A témacsoportok fontosabb nemzetközi kapcsolatai 1993 – 2014. között: http://bdi.szie.hu/node/44

 

A BDI vezetőjének tudományos ereményei

 

Dr. Nagy Zoltán tudományos közleményeinek jegyzéke a mycite adattárban.

 

 

 1. II. Önértékelő jelentés – CSWOT analízis ( A/ Külső korlátok B/ Erősségek C/ Gyengeségek D/ Belső korlátok E/ Lehetőségek)

 

A/ Külső korlátok, nehezítő/veszélyeztető tényezők:

 • A Doktori Iskola kormányzati (beruházási és működési) finanszírozása szégyenletesen alacsony, a hallgatók részére biztosított dologi anyagi támogatás a költségigényéhez képest csupán töredékösszeg.
 • A Doktori Iskola normális,  pontos és kiszámítható működtetéséhez hiányzik legalább két közalkalmazott, akik kizárólag a doktori iskola  ügyeit intézik. Jelenleg a doktori iskola adminisztrációs és szervezési feladatait a graduális képzésben, kutatásban, kutatásszervezésben és egyéb intézeti menedzselési tevékenységekben is részt vevő tanszéki adminisztrátori és oktató-kutatói munkakörben alkalmazottak végzik – akiket más oktatási, kutatási, intézet-menedzselési határidők is szorítanak.
 • Várhatóan nehezíteni fogja a doktori iskola munkáját a graduális képzés rohamos degradációját előidéző BSc-MSc képzés. A hallgatók egyre alacsonyabb képzettségi színvonalon kerülnek a doktori iskolába.

Erősségek:

 • A Doktori Iskola nagyon erős oktató-koutató gárdával dolgozik. Iskolánk 50 tagjából 3 fő akadémikus, 7 az MTA doktora és 40 kandidátus vagy Ph.D. fokozattal rendelkezik.
 • A BDI-ban 2014- szeptemberéig Ph.D. fokozatot 68 hallgató, Habilitált címet 18 fő  szerzett.
 • A doktori programok vezetői nemzetközileg elismert szaktekintélyek, az általuk művelt tudományágak vezető folyóirataiban publikálnak és többen szerkesztőbizottsági tagok is. EU-s, más nemzetközi és hazai pályázatok elnyerői.
 • Közel negyven külföldi, nemzetközileg vezető intézmény, ill. kutatója működik közre ténylegesen (kurzusokkal, közös kutatási témákkal, közös publikációkkal) a hallgatók a képzésében.
 • Az eddig megvédett értekezések mindegyike kiváló publikációs teljesítményeket mutatott fel. Az értekezések témaköréből készült dolgozatok vezető folyóiratokban jelentek meg.
 • A jelöltek és a témavezetők arra is figyeltek, hogy a doktoranduszok eredményeit a hazai közvélemény megismerje, ezért közöltek dolgozatokat az akadémiai Actakban és a magyar nyelvű szaklapokban.
 • További erénye volt a programnak, hogy az igényes tudományos teljesítmények mind gyakorlatorientált projektek keretében születtek.
 • Számos olyan tantárgy működött a doktori programon belül amelyek hazai viszonylatban egyedinek számítottak, miközben szervesen illeszkedtek a nagy nemzetközi kutatási irányzatokba.
 • Az egyes témacsoportok erősségei:
Növényökológia-Ökofiziológia:  http://bdi.szie.hu/node/26, Mezőgazdasági biotechnológia biológiai alapjai: http://bdi.szie.hu/node/27 Mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere: http://bdi.szie.hu/node/28

Állattan és állatökológia http://bdi.szie.hu/node/47

 

 

Gyengeségek:

 • A 3 éves képzési időszak nem elegendő a doktori kutatási témák feladatainak elvégzéséhez Ezért az abszolutórium megszerzését követően legtöbbjüknek még sokszor hosszú időszak volt és lesz szükséges a kísérleti munka és így a disszertáció befejezéséhez. Ez viszont rövidebb időszakon belül magának a programnak az input/output (felvettek/fokozatot szerzettek) arányát is hátrányosan érinti.
 • Az egységes követelményrendszer kidolgozását nehezítette, hogy a doktori iskola egyik témacsoportja gyakorlati kutatási program.

 

 

Belső Korlátok:

 • A doktori iskola oktatói-kutatói túlterheltek, (rektorok, tudományos rektorhelyettesek)
 • Kevés a szobák, irodák száma. Minden program nehezen tudja csak elhelyezni, leültetni a hallgatóit számítógépek elé. A doktori iskolának hely és infrastruktúra bővítésre van szüksége.

 

 

Lehetőségek:

 • Ha a külső korlátok szorítása enyhülne, akkor a végzetteket még szorosabban lehetne bevonni a doktorképzésbe, a kutatási tereket jobban lehetne kihasználni, a kutatási projektek palettája tovább színesedhetne.

 

 1. III. A doktori iskola infrastrukturális feltételei:

 

A rendelkezésre álló kísérleti terek – laboratóriumok, botanikus kert - száma megfelelő (az előző akkreditációhoz képest nem változott), felszereltségük, infrastruktúrájuk kielégítő, de a normális munkavégzéshez minimálisan szükséges tárgyi feltételek szűkösek.

Hazánkban egyedül mi rendelkezünk ökoszisztémák funkcióit hosszútávon vizsgáló ökológiai laboratóriumokkal.

Korszerűen felszerelt növényélettani laboratórium (az egyetemen),

Korszerűen felszerelt növénytani laboratórium (az egyetemen),

Hazánk negyedik legnagyobb herbáriuma (az egyetemen)

Felújított 4,2 hektáros Botanikus kert üvegházzal, rendszertani, oktató és kísérleti parcellákkal, vizes, erdei és füves élőhelyekkel, modern ökológiai laboratóriummal.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FONTOSABB MŰSZEREK

Mobil terepi növényökofiziológiai műszerpark
Örvény (Eddy)-kovariencia módszeren alapuló kísérletes szabadföldi ökológiai laboratórium (gyep C-mérleg ökoszisztéma vizsgáló berendezés Bugacra, illetve Szurdokpüspökibe telepítve),

Automata talaj légzés mérő rendszer
C13-as szén-dioxid izotóp analizátor
Kiváló minőségű kutató mikroszkópok, citoplasztok, microton.

 

GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KUTATÓÁLLOMÁS

A kutatóállomást (2400 m2 nagyságú területen helyezkedik el az Intézet Botanikus Kertjében) 1993-ban alapította Tuba Zoltán professzor a növekvő légköri CO2 koncentráció és hőmérséklet tanulmányozására egyéves növényeken valamint különböző vegetációtípusokon. Az állomás 20 nyitott tetejű klímakamrából (Open Top Chamber-OTC) áll, amelyek egy részében a növények számára a jelenlegi légkörinek megfelelő CO2 mennyiséget, míg a másik részében emelt CO2-szintet, vagyis a jelenlegi légkörinek a kétszeresét tudjuk folyamatosan biztosítani. A kamrák növényzete is változatos, vannak olyan kamrák, melyek löszpusztagyepekről vagy homokpusztagyepekről származó monolitoknak adnak otthont, míg másokban különböző gazdasági növények és gyomok, vagy éppen tűlevelű vagy lombhullató fás növények találhatóak.

Az állomáson jelenleg az AnimalChange FP7 projekt emelt CO2-os manipulációs kísérlete és az OTKA PD 100575 projekt mérései folynak.

 

Ugyanakkor a tanszékeken a doktoanduszok fizikai elhelyezése „leültetése”, megfelelő számítógépekkel való ellátásuk gondot jelent, kevés azon szobák és a bennük levő férőhelyek száma ahol ez megoldható volna.

 

 

 1. IV. A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere, tervezett intézkedések a minőségjavítás érdekében
http://bdi.szie.hu/node/14

 

 

 1. V. Melléklet – Adatok a doktori iskoláról

Szempontok működő doktori iskolák értékeléséhez

 

 1. Az eddigi működés értékelése

 

(a) A doktori iskola céljai mennyire felelnek meg az elvárható célkitűzéseknek.

Az infrastrukturális és személyi háttér ismeretében a doktori iskola céljai teljesen megfelelnek az elvárható célkitűzéseknek.

 

(b) A doktori iskola személyi háttere elegendő-e a kitűzött cél megvalósításához, és milyen mértékben reális.

A doktori iskola személyi háttere minőségi és mennyiségi értelemben is elegendő a kitűzött célok megvalósításához, és teljes mértékben reális. Végzett hallgatóink versenyképességüket a munkaerőpiacon kiválóan bizonyították, nemzetközi mércével is mértékadó kutató műhelyekben dolgoznak.

 

(c) A hallgatók oktatása a tudományos és oktatói utánpótlás szempontjából.

A Doktori Iskolában a PhD hallgatók oktatása frontális óravezetéssel, konzultációkkal és személyre szabott gyakorlati képzésekkel történik.

Minden nappali képzésben résztvevő PhD hallgatót bevonunk valamilyen szinten (gyakorlat előkészítés és tartás, előadás előkészítés és tartás, számonkérések) a graduális képzésbe.

Az oktatókkal történő egyeztetés alapján folyamatos a PhD hallgatók ismereteinek számonkérése.

Minden nappali képzésben résztvevő PhD hallgató képzése során folyamatosan részese belföldi tanulmányutaknak és képzésének időtartama alatt legalább egy alkalommal külföldi tanulmányúton (konferencián) is részt vesz: csak a Növényökológia - Ökofiziológia témacsoport PhD hallgatói eddig több mint 20 országban több mint 1200 napot töltöttek. Ugyanez igaz a doktori iskola többi témacsoportjának hallgatóira is.

Mindezt figyelembe véve oktatásuk a mértékadó nemzetközi standardoknak megfelelő, sok tekintetben közülük is kiemelkedő, végzett kollégáinkat elindítja azon az úton, hogy vezető oktatókká és kutatókká válhassanak.

 

(d) Az oktatók teljesítménye (különösen kiemelkedő, illetve elégtelen teljesítmények).

Az oktatók teljesítménye scientometriailag mérhető (publikációk száma, és minősége, IF) és tudományterületük művelőinek átlaga feletti. Különösen kiemelkedő teljesítményeket nyújt a törzstagok és a témavezetők zöme. A doktori iskolában számos oktató rangos nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

A BDI törzstagjainak az akkreditációnál figyelembe vehető tudományos közleményeinek száma átlagosan 116, átlagosan 78 impakt faktorral és átlagosan 908,25 független idézettséggel.

 

(e) A kutatási eredmények mérhető és mérlegelhető adatai nemzetközi összehasonlításban.

A kutatási eredmények nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedők. Ez köszönhető a doktori iskola oktató és kutatógárdája által képviselt magas szakmai színvonalnak és a minőségbiztosítási rendszerében megfogalmazott követelményrendszernek.

(Lásd: „Minőségbiztosítás” (http://bdi.szie.hu/node/14) és alfejezetei valamint csatolmányai http://bdi.szie.hu/node/29, http://bdi.szie.hu/node/26, http://bdi.szie.hu/node/27, http://bdi.szie.hu/node/28, http://bdi.szie.hu/node/44)

 

A PhD hallgatók az irodalmazást és kutatásaikat témavezetőik irányításával folyamatosan végzik.

 • Nemzetközi és hazai tudományos folyóiratokban publikálnak
 • Nemzetközi és hazai konferenciákon poszterek mutatnak be, előadásokat tartanak.
 • Egyéb közleményeket tesznek közzé.
 • Külföldi tanulmányutakon vesznek részt.

 

 

(f) Műhelyépítés az elitképzés és a kiválóság (pl. a hallgatók irányítása, tanácsadás) szempontjából.

A doktori iskola oktatói – mivel részt vesznek a BSc és az MSc képzésben is – a legkiválóbbakat hamar bevonják kutatásaikba. A kiválók már az iskolába történő jelentkezéskor előnyt élveznek. (Lásd „h” pont.)

 

Műhelyépítés:

 

Hazánkban növényökofiziológiai képzés nevesítve, programként, témacsoport meghirdetéseként egyedül nálunk zajlik, azaz az egész hazai növényökofiziológiai doktorképzési igényt doktori iskolánk elégíti ki.

Mindezt jól jelzi a társintézményekből, tudományegyetemekről valamint kutatóhelyekről itt Ph.D. fokozatot szerzettek (http://bdi.szie.hu/node/60) és habilitáltak (http://bdi.szie.hu/node/45) névsora és száma.

 

Külföldről – köztük jó nevű egyetemekről és kutatóhelyekről – számos Ph.D. hallgató vett részt részképzésben ebben a doktori iskolában. (http://bdi.szie.hu/node/26 ).

 

Mindezt a rendelkezésre álló személyi és infrastruktúrális háttér tette és teszi lehetővé:

Az első hazai növényökofiziológiai kutatócsoport itt jött létre 1987-ben és jelenleg intézményünkben működik az ország egyetlen akadémiai ökofiziológiai kutatócsoportja.

Irányításunk alatt működik Közép- és Kelet-Európa egyetlen szabadföldi CO2-fumigációs rendszere (Bugacra és Szurdokpüspökibe telepítve), továbbá a nemzetközi standardoknak is messzemenően megfelelő mobil terepi ökofiziológiai műszerpark.

A képzést végző ökofiziológiai műhely nagyszámú vezető kutatóhellyel áll tényleges szerződésekkel és közös publikációkkal visszaigazolt szakmai együttműködésben. (Kapcsolatok.doc)

Nemzetközi pályázatokat tekintve eddig 9 sikeres EU-pályázat résztvevője volt a műhely. Pályázati tevékenységünk és sikerünk folyamatos.

Mindehhez komoly botanikai (florisztikai, cönológiai, vegetáció – dinamikai, – térképezési, – geográfiai és – ökofiziológiai) kutatató munka és doktorképzés társul. A botanikai vonal a 85-éve alapított Botanikai Tanszék szakmai örökségére, az ország negyedik legnagyobb herbáriumára, a Növénytani és Ökofiziológiai Intézet hat hektáron elterülő botanikus kertjére, benne védett-, fűszer- és gyógynövények és sok taxon (pl. sások, pázsitfüvek, nőszirmok) kiemelkedően gazdag gyűjteményére, botanikai laboratóriumára és ezek infrastrukturális felszereltségére és nem utolsó sorban a doktori iskola gyakorlott botanikusaira épül.

Hazánkban egyedül mi rendelkezünk ökoszisztémák funkcióit hosszútávon vizsgáló ökológiai laboratóriumokkal:

Eddy kovariencián alapuló kísérletes szabadföldi ökológiai laboratórium (gyep C-mérleg ökoszisztéma vizsgáló berendezés Bugacra, illetve Szurdokpüspökibe telepítve),

1993 óta működő CO2 koncentráció növekedés hatását vizsgáló szabadföldi kutatóállomás (20 db OTC  és 12 db miniFACE kamra a gödöllői Botanikuskertbe telepítve).

Mindehhez társul

modern hordozható ökofiziológiai laboratórium számos korszerű műszeres analitikai eszközzel,

korszerűen felszerelt növényélettani laboratórium (az egyetemen),

korszerűen felszerelt növénytani laboratórium (az egyetemen),

hazánk negyedik legnagyobb herbáriuma (az egyetemen) és a

hat hektáros Botanikus kert üvegházzal, rendszertani, oktató és kísérleti parcellákkal, vizes, erdei és füves élőhelyekkel, modern ökológiai laboratóriummal. 

 

 

 

 

(g) Az oktatás és kutatás szervezése, irányítása, különös tekintettel a hatékonyság (pl. az infrastruktúra kihasználása, információk eljuttatása), a nyilvánosság (pl. a védések meghívottjai) és a tudományetika (pl. összeférhetetlenség) szempontjaiból.

A BDI –ban az oktatás és a kutatás szervezése átlátható módon, a PhD hallgatók bevonásával történik. Mivel minden hallgató a doktori iskola kutatógárdájához csatlakozva, témavezetőjének folyamatos felügyelete mellett végzi munkáját, így az infrastruktúra kihasználtsága, az oktató és kutatómunka szervezése, irányítása és ezek hatékonysága optimalizált. A doktori és habilitációs cselekmények nyilvánosságáról az egyetem honlapja (http://www.szie.hu/Doktori_kepzes_es_Habilitacio/Meghivo, http://www.szie.hu/Doktori_kepzes_es_Habilitacio/Aktualis_Habilitacios_eloadasok_meghivoi), az egyéb aktualitásokról a doktori iskola honlapja (http://bdi.szie.hu) tájékoztat. A Növénytani és Ökofiziológiai Intézetben az iskola titkára (Dr. Nagy János tel: 06-28-410200/1754 e-mail: nagy.janos@mkk.szie.hu ) és adminisztrátora (Kamenszki Anita tel: 06-28-410-200/1055, e-mail: Kamenszki.Anita@tti.szie.hu valamint az egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkársága (http://www.szie.hu/Doktori_kepzes_es_Habilitacio/Doktori_kepzes_es_habilitacio)  minden kérdésben segít. A tudományetikai kérdésekben az Egyetemi Doktori Szabályzat (http://bdi.szie.hu/node/46) az iránymutató.

 

(h) A doktori iskola felvételi eljárása mennyire kedvez a kiválók kiválasztására.

A doktori iskolák kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzata (http://bdi.szie.hu/node/36) mellett számos konkrét elvárásbiztosítja a legkiválóbbak fölvételét (http://bdi.szie.hu/node/20 ). Ilyen pl. az, hogy a felvételhez:
 • Legalább jó rendű (4-es) átlageredményű, szakirányú egyetemi diploma,
 • Angol nyelvből legalább C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Az egyenértékűséget a Nyelvvizsgáztatási
  Akkreditációs Központ
  állapítja meg. (Postai cím: 1146, Budapest Ajtósi
  Dürer sor 19-21. Professzorok Háza, IV. em. 401. Telefon: 343-4800/
  393 v. 394 Fax: 343-6283)
 • Előnyt jelent a TDK tevékenység, illetve bármilyen dokumentált előzetes tudományos tevékenység (közlemény, előadás).

 

(i) Az oktatási és kutatási program, a tanulmányi és vizsgarend, a nemzetközi kapcsolatok milyen mértékben szolgálják a kitűzött célok teljesítését.

Oktatási és kutatási programjainkat (http://bdi.szie.hu/node/7), tanulmányi és vizsgarendünket (képzési terv: http://bdi.szie.hu/node/111 ) és nemzetközi kapsolatainkat (http://bdi.szie.hu/node/44) úgy állítottuk össze, hogy azok a legteljesebb módon szolgálják a kitűzött célok elérését.

(j) A minőségbiztosítás milyen biztosítékokat tartalmaz a magas színvonal megvalósítására.

A minőségbiztosítás (http://bdi.szie.hu/node/108 ) konkrét ponttáblázatban és a hozzáfűzött kritériumrendszerben biztosítja a doktori iskolában megszerzett PhD fokozat és habilitált cím magas színvonalát.

 

(k) A doktori iskola (működési) szabályzata mennyire szolgálja a hallgatók tudományos előrehaladásának céljait. Tartalmaz-e olyan elemeket, amelyek valamilyen szempontból problematikusak.

A doktori iskola (működési) szabályzatát (http://bdi.szie.hu/node/102 ) úgy állítottuk  össze, hogy azok teljes mértékben szolgálják a hallgatók tudományos előrehaladásának céljait.