Együttműködési Megállapodás

amely létrejött a Szent István Egyetem (székhelye: Gödöllő, Páter Károly u. 1., képviseli: a rektor) és az Eszterházy Károly Főiskola (Eger, Szabadság tér 2., képviseli: a rektor) között a doktori (Ph.D.) képzésben való együttműködés tárgyában.

1. A megállapodás célja általában:

- a doktori (Ph.D.) képzés kiszélesítése és gazdagítása,

- az Egyetem és a kutatóintézetek/társegyetemek közötti kapcsolatok erősítése,

- a kutatói utánpótlás nevelése.

2. Az Eszterházy Károly Főiskola kutatói közül az SZIE Biológia Tudományi Doktori Iskolájához (képviseli: Dr. Tuba Zoltán, egyetemi tanár, iskolavezető) törzstagként csatlakoznak:

Orbán Sándor, az MTA doktora, főiskolai tanár

Pócs Tamás, prof. emeritus

3. A Szent István Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola a doktori képzés keretében közös kutatásokat folytat az alábbi témákban:

- Trópusi szigethegyek növényökológiája

- Környezetállapot mérése mohabioindikációval

- Mohaközösségek növényökofiziológiája

4. A törzstagok – akik ilyen kapcsolatot csak egy felsőoktatási intézménnyel köthetnek – részt vesznek az Biológia Tudományi Doktori Iskola munkájában, tantárgyakat hirdetnek meg, Ph.D.-hallgatók témavezetését vállalják, s felkérésre közreműködnek a Ph.D. minősítési eljárásban.

5. A SZIE – szabályos felvételi eljárás keretében, és annak eredményétől függően – állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses Ph.D.-hallgatókat helyez ki az Eszterházy Károly Főiskola, az intézet állományába tartozó törzstag témavezetése mellett folyó irányított kutatómunkára.

6. A SZIE az Eszterházy Károly Főiskola kihelyezett állami ösztöndíjas Ph.D.-hallgatókra eső képzési normatíva meghatározott részét a képzés minden szemeszterében átutalja a befogadó intézmény számlájára. (Az átutalt összeg nagyságát minden hallgató esetében külön megállapodás rögzíti.)

7. A SZIE vállalja, hogy az Eszterházy Károly Főiskola Ph.D. fokozattal nem rendelkező munkatársait – az intézet ajánlására, és a felvételi vizsgán történt megfelelés esetén – az Egyetemen folyó szervezett doktori képzésre felveszi. A felvétel és a képzés körülményeiről a Szent István Egyetem, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 8. sz. melléklete rendelkezik.

8. Az Eszterházy Károly Főiskola mint Befogadó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézménybe kihelyezett Ph.D-hallgató eredményes kutatómunkájához és a SZIE által átutalt képzési normatíva hatékony felhasználásához szükséges infrastruktúrális hátteret (helyiség, annak bútorzata, takarítása, karbantartása, közműszolgáltatásokkal való folyamatos ellátása, a kutatáshoz szükséges berendezések jogszabályoknak megfelelő használata) térítésmentesen biztosítja.

9. A törzstagok jogállásáról és a törzstagokkal szemben megfogalmazott feltételekről a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet rendelkezik.

10. Jelen megállapodás a Felek egyező akaratával az 1. pontban megjelölt célok megvalósítására a hatékony együttműködés folyamatos biztosítására 2007. október 1-én jön létre, és határozatlan ideig szól.

Gödöllő - Eger, 2007. október 1.

Az XXX intézet részéről: A Szent István Egyetem részéről

Dr. Hauser Zoltán Dr. Solti László

rektor egyetemi tanár, rektor