Kreditszabályzat

II. Doktori képzés kreditszabályzata

Az akkreditált képzési rendszerű, állami és államilag elismert doktori képzésben valamennyi, munkaidő-ráfordítással járó, előírt tanulmányi követelmény teljesítését felsőoktatási tanulmányi pontokban (továbbiakban kredit) mérik. A doktori képzésre az alábbi jogszabályi sarokpontok vonatkoznak:

1. A kreditekkel elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidő a tanórákat (kontaktórákat) és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza.

2. 1 kredit 30 tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű.

3. Nappali képzésben a kreditszámításnál figyelembe vett egyéni tanulmányi munkaóra a kontaktóráknak legfeljebb háromszorosa, levelező tagozaton a tízszerese lehet (ez tartalmazza az egyéni felkészülés munkaóráit).

4. Nappali rendszerű doktori képzésben az előírt összes kredit 1/10-ed részét (18 kreditet) tanulmányi kontaktórákkal kell megszerezni.

5. A doktori képzés 6 félévből áll és ez alatt összesen legalább 180 kreditet kell teljesíteni.

1. Kreditallokáció

A doktori képzésben három különböző tevékenységi forma: tanulás (képzés), kutatás és oktatás révén szerezhető kredit.

A) Képzési (tanulmányi) kredit

- A doktorandusz – mint hallgató – tanulással és beszámolással szerezheti meg a teljes doktori képzés kreditjeinek 20%-át.

- Egy félévben heti egy kontaktóra lehallgatásával és vizsgával 2- 3, egyéb esetben 1 kredit szerezhető.

- Célszerű a képzési kreditek megszerzését a képzés első két évére koncentrálni.

- A kreditek teljesítését a felvett tantárgy és az előírt teljesítés (vizsga, dolgozat, beszámoló, stb.) alapján a tantárgy indexben szereplő előadója igazolja. Ezeknek a krediteknek osztályzatuk vagy minősítésük is van.

B) Kutatási (kutatói) kredit

- A doktorandusz tudományos kutatással szerezhet ilyen krediteket.

- A kreditek teljesítését – a kutatási terv figyelembevételével –a témavezető igazolja az indexben. A három éves képzésben félévenként a két másik kredittípus függvényében adhatók (számolhatók) az előírt kutatási kreditek.

- Ha a doktorandusz csak kutat (pl. a harmadik képzési évben), úgy számára 1 naptári év két 22 munkahetes félévre és 8 hét szabadságra osztható. 22 hét x 40 óra/hét = 880 óra/félév ≈ 30 kredit/félév. Amikor egyéb tevékenységgel is szerez krediteket, akkor értelemszerűen kevesebb kutatói kreditet kap.

- A kutatói krediteket kétfokozatú skálán (megfelelt - nem felelt meg) kell minősíteni.

- Adható kredit publikációs tevékenységért is, melynek értéke megegyezik a DI ügyrendjében a publikációért számolt pontértékkel.

C) Oktatási (oktatói) kredit

- A doktorandusz mint „oktató” oktató munkájával szerezhet ilyen kreditet. Ez a tevékenység a szakmai fejlődése szempontjából is hasznos. Előadást a doktorandusz ne tartson, de vezessen önállóan vagy tapasztalt oktatóval együtt labor gyakorlatot, szemináriumot, és részt vehet diplomamunkát készítő hallgatók irányításában.

- 1 kontaktóra/hét a feladat jellegétől függően 2-3 kreditnek felel meg.

- Az oktatási krediteket – minősítés nélkül – szerepeltetni kell az indexben. A teljesítés igazolója az indexben a tanszékvezető vagy a tantárgyfelelős vagy a doktori iskola vezetője.

- A jogszabály a megszerezhető összkredit egy negyedében (max: 45 kredit) maximálja az oktatási munkával megszerezhető kreditek számát. A doktorandusz által megtartható heti órák számát korlátozni kell (lehetőség szerint ne haladja meg a heti 6 órát).

2. Kreditszerzésre vonatkozó kritériumok, feltételek

A doktorandusz bármely Magyarországon akkreditált doktori képzés A típusú (tanulmányi) tanegységeit felveheti leckekönyvébe. Ezek közül a doktori képzésben az ismerhető el kredittel, amelyet a témavezető és a DIT jóváhagy. A SZIE doktori iskolái által meghirdetett tanegységeket a SZIE minden doktorandusza számára azonos kredittel kell elismerni. A doktori képzés 6 félévből áll, ez alatt összesen legalább 180 kreditet kell teljesíteni, amelynek megoszlására – a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően – a következő szabályok érvényesek. A képzés során minimum 36 kreditet (20%) A típusú (tanulmányi) tanegységgel, maximum 126 kreditet (70%) B típusú (kutatási) tanegységgel, maximum 45 kreditet (25%) C típusú (oktatási) tanegységgel lehet szerezni A félév elismeréséhez legalább 20 kreditet kell (A, B, C típusból) összesen szerezni. Az egyes doktori iskolák az első négy félévben legfeljebb 18 kredit erejéig írhatnak elő kötelező, vagy kötelezően választható A típusú tanulmányi) tanegységeket a saját maguk által meghirdetett tantárgyak közül. A kreditrendelet értelmében két tanegységet egyenértékűnek kell tekinteni, ha az ismeretanyagok egyezése legalább 75%-os. A kötelező vagy kötelezően választható tantárgyakat csak úgy lehet előírni, hogy a legfeljebb 18 kredit terjedelmű kötelezettségbe az esetleges tantárgyi előfeltételek is beleértendők. E kötelezettségek előírásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a képzés első négy féléve alatt teljesíthetők legyenek. Külföldi részképzés, szakmai gyakorlat vagy tanulmányút során teljesített tanegységek kreditként való elismeréséről a DIT dönt, a témavezető javaslatának figyelembevételével. Ez alól kivételt jelentenek a jogszabályokban vagy egyetemközi egyezményben rögzített tanegységek, amelyeket a doktori iskolák érvényesítenek. A doktori képzésnél alacsonyabb képzési szinten (pl. rokon szakterületen, szakirányú egyetemi képzésben) teljesített tanegységeket, a DIT elismerheti doktori kreditként akkor, ha azok illeszkednek az adott témához. A doktori képzés egyéni programjának tervezése során, a megbízható működés érdekében kívánatos, hogy a tervezett tanegységek kreditekkel való elismeréséről előzetes “tanulmányi szerződések” (learning agreement) szülessenek a doktori iskolák és a doktoranduszok között, amelyek esetleges személyi változások esetén is biztosítják a teljesített kreditek elismerését. Külföldi részképzés esetén a tanulmányi szerződést a doktori iskola vezetőjével is egyeztetni kell. A tanulmányi szerződésekben rögzített krediteket, azok teljesítése esetén, utólagos mérlegelés lehetősége nélkül el kell ismerni. A kreditrendszer bevezetésével egy időben valamennyi doktori iskola köteles a doktoranduszok számára minta-tantervet felkínálni, amely a doktoranduszok számára biztosítja a kreditek megszerzésének reálisan teljesíthető módját. A modell-tanterv tanegységeinek kreditként való elismerése azon doktoranduszok esetén is kötelező, akik nem e szerint végzik tanulmányaikat.

3. Kreditek nyilvántartása

A doktori leckekönyvekbe bevezetett tantárgyakat, azok kreditértékeit, valamint a teljesítést a témavezető és a doktori iskola vezetője félévenként történő aláírásával fogadja el. A félévek lezárását, a tantárgyak és a kreditek anyakönyvezését az EDHT, illetve az  Állatorvos-tudományi Doktori Iskola titkársága végzi, és végül az EDHT elnöke, illetve az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola vezetője írja alá.